Dzisiaj jest 21 września 2019 r.
  Nr 4 (165) Kwiecień 2005
 Nr 4 (165) Kwiecień 2005  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

„Augustowskie noce” na pelplińskiej scenie
Wspomnienie o Janie Pawle II
Gminna Biblioteka Publiczna w Pelplinie
Chrystus dni następnych
Pierwszy dzień wiosny


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Gminna Biblioteka Publiczna w Pelplinie


Gminna Biblioteka Publiczna w Pelplinie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną . Działalność biblioteki jest spójna z polityką rządową i samorządów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Głównym jej celem jest kreowanie i budowa biblioteki jako centrum kultury i informacji .
Do podstawowych zadań statutowych biblioteki należy :
- zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa
- upowszechnianie wiedzy
- budowanie społeczeństwa informacyjnego
- podnoszenie kompetencji kulturowych społeczeństwa
- przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze
- wzbogacanie oferty kulturalnej kierowanej do szerokiego grona odbiorców
- zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego
W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił zanik aktywnej, państwowej polityki bibliotecznej, zwłaszcza w odniesieniu do bibliotekarstwa publicznego, decydującego o statusie społeczeństwa obywatelskiego. Zbyt małe środki finansowe, przeznaczone na zakup materiałów bibliotecznych oraz komputeryzację bibliotek, utrudniają realizację celów społeczeństwa informacyjnego. Brak jest funduszy na aktualizację zbiorów, wprowadzanie i stałe unowocześnianie infrastruktury i technologii informatycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnej biblioteki XXI wieku.
Stąd Apel do społeczności Gminy Pelplin o wsparcie finansowe, materiałowe lub uczestnictwo w pracach remontowych w celu realizacji założeń statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Pelplinie .
Strategiczny plan rozwoju biblioteki na rok 2005 przedstawia się:
- modernizacja i przystosowanie pomieszczeń biblioteki do zamierzonego funkcjonowania
- zakup sprzętu komputerowego lub pozyskanie go od sponsora
- opracowanie rzeczowego, alfabetycznego i komputerowego księgozbioru
- zwiększenie zainteresowania książką poprzez organizowanie: warsztatów czytelniczych; konkursów poetyckich, krasomówczych, pięknego czytania; spektakli
edukacyjnych; wieczorów poetyckich; spotkań z pisarzami, poetami i aktorami; wyjazdów do teatru.
Wizją Gminnej Biblioteki Publicznej w Pelplinie jest budowa nowego obiektu.


Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003