Dzisiaj jest 10 kwietnia 2020 r.
  Nr 2 (163) Luty 2005
 Nr 2 (163) Luty 2005  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Historia Związku Wałowego Niziny Walichnowskiej
Wręczenie „Mestwinów 2004”
Pelpliniacy na Małysza
„Rożental, czas i my”
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Rozmowa Informatora
W trosce o przyszłość


1. Jakim był dla Pelplina i gminy miniony rok 2004? Jak Pan Burmistrz go ocenia?

Na pewno miniony rok należał do obfitujących w ważne wydarzenia zarówno dla Polski jak też dla naszej małej ojczyzny stanowiącej wspólnotę samorządową gminy i miasta Pelplin. Wydarzenia minionego roku będą miały zasadniczy wpływ na naszą przyszłość, ale przyszłość tę możemy kreować sami korzystając z własnych doświadczeń, wiedzy, zaangażowania osobistego w sprawy dotyczące nas samych i naszej małej ojczyzny.
Najważniejsze i mające największy wpływ na naszą egzystencję jest przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wiążą się z tym zapewne nie tylko nadzieje, ale również obawy o to, czy podołamy, czy wystarczy nam determinacji w działaniu, czy zachowamy, utrwalimy i przekażemy nasze dziedzictwo narodowe: kulturę, sztukę, język, historię.
Myślę jednak, że mimo wielu obaw, mamy wielkie nadzieje na poprawę naszego bytu, na szybszy rozwój nie tylko globalny, ale przede wszystkim w skali mikro - dotyczący naszego miejsca zamieszkania, naszych rodzin, nas samych.
Możliwość skorzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na zrównanie szans, na rozwój regionalny, stawia przed nami olbrzymie wyzwanie. Sięgnięcie po te środki wymaga ze strony samorządów solidnego przygotowania zarówno pod względem finansowym, jak i dokumentacyjnym.
Miniony rok to między innymi rok, w ktorym zapoczątkowaliśmy przygotowanie niezbędnych dokumentów dających nam w przyszłości możliwość korzystania z funduszy europejskich.
Podstawowy dokument, który uchwaliła Rada Miejska, to Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2005-2007. Jednym z elementów tego dokumentu jest wieloletni plan finansowy na lata 2005-2010. Posiadanie Planu Rozwoju Lokalnego ma istotne znaczenie dla szans realizacji zrównoważonego rozwoju gminy. Stanowi on istotną przesłankę pozytywnych, pożądanych zmian ułatwiając podejmowanie decyzji.
Plan Rozwoju Lokalnego jako nakreślenie kierunków wieloletniego rozwoju pozwala wykazać zasadność i celowość aplikowania o źródła finansowe z funduszy Unii Europejskiej. Dokument ten umożliwia również tworzenie studium wykonalności dla inwestycji ujętych w programie. Istotne dla prawidłowgo funkcjonowania gminy dokumenty opracowane i przyjęte do realizacji Uchwałami Rady Miejskiej to Gminny Program Ochrony Środowiska oraz Gminny Program Gospodarki Odpadami. Programy te są spójne z programami powiatowym i wojewódzkim, nakreślając zadania gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w perspektywie wieloletniej.
Rok 2004 był więc takim okresem, w którym gmina przygotowywała się do działalności w latach przyszłych.
Dokumenty te są jednym z elementów szerokiej działalności samorządu gminnego. Jednakże działalność inwestycyjna prowadzona przez gminę daje możliwości rozwoju, stwarza szanse poprawy warunków życia mieszkańców. Najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane w roku ubiegłym dotyczyły tzw. infrastruktury technicznej: drogi, kanalizacja i wodociągi.
Modernizacja ulicy Mickiewicza była największym przedsięwzięciem w powojennej historii Pelplina. Zadanie to, zrealizowane za kwotę ok. 10 mln zł, obejmowało budowę kolektora sanitarnego, deszczowego, wodociągu, podziemnej instalacji elektrycznej, oświetlenia ulicznego, modernizację instalacji telefonicznej, podbudowę oraz budowę nowej nawierzchni jezdni i chodników, modernizację przejazdu kolejowego i w konsekwencji zmianę organizacji ruchu - jego spowolnienie i, poprzez zastosowanie rond na skrzyżowaniach ulic, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.
Inwestycja ta była dobrym przykładem współpracy wielu podmiotów, a przede wszystkim samorządów województwa pomorskiego i gminy Pelplin, a także Polskich Kolei Państwowych.
Gospodarka wodno-ściekowa stanowi wciąż zasadniczą część zadań inwestycyjnych.
W ubiegłym roku realizowane były dwa zadania w przedmiocie zaopatrzenia w wodę: wodociąg z Pelplina do wsi Rajkowy oraz do przysiółka Ornasowo - tej jego części, w której nie było dotychczas wodociągu.
W zakresie kanalizacji zrealizowany został kolektor tłoczny z Małych Walichnów do Pelplina długości ok. 14 km. Umożliwi to realizację kanalizacji poszczególnych sołectw i podłączenie do oczyszczalni ścieków.
Na terenie miasta wykonana została kanalizacja w ul. Czarnieckiego, Dąbrowskiego, Hallera, Sportowej, Parkowej.
Jednym z zadań własnych gminy jest oświata i wychowanie. Obiekty, w których odbywają się zajęcia lekcyjne nie przechodziły poważniejszych remontów od lat siedemdziesiątych.
W minionym roku dokonano modernizacji w następujących szkołach: Rajkowy (za ok. 140 tys. zł), Rudno (ok. 40 tys. zł), Kulice (ok 210 tys. zł).
To najważniejsze zadania inwestycyjne, jakie realizowane były w 2004 r. z wykorzystaniem środków własnych oraz pochodzących z funduszu SAPARD, WFOŚ, jak również kontraktu wojewódzkiego. W ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi, przy współudziale mieszkańców, zmodernizowane zostały świetlice wiejskie w Rożentalu i Bielawkach. Bezpośredni udział mieszkańców sołectw, ich własna praca były podstawą realizacji tych programów.
Ogółem na zadania inwestycyjne wydatkowano 4.700.000 zł (w tym z budżetu gminy 4.300.000 zł).
Oprócz zadań inwestycyjnych realizowane były zadania i programy z dziedzin społecznych.
W 2004 r. ustawa nałożyła na jednostki samorządów terytorialnych nowe zadania - wypłatę świadczeń rodzinnych. Przyjęcie do realizacji tego zadania wymagało stworzenia odpowiednich warunków lokalowych oraz zabezpieczenia odpowiedniej obsługi dla świadczeniobiorców. W miesiącu maju zaadaptowane zostały pomieszczenia biurowe po byłym dziale plantacyjnym Cukrowni „Pelplin”. W GOPS utworzone zostały dwa stanowiska do realizacji tego zadania. Na koniec grudnia 2004 r. z możliwości otrzymania świadczeń rodzinnych skorzystało w gminie 1.696 świadczeniobiorców. Zadanie to będzie sukcesywnie poszerzane tak, by w 2006 r. gmina stała się główną instytucją wypłacającą te świadczenia.
Gminne Centrum Informacji to nowa jednostka powstała w ramach struktur urzędu gminy w oparciu o dotychczasowych pracowników oraz sporą grupę wolontariuszy.
Ta nowo powstała komórka ma za zadanie m.in. wspieranie osób bezrobotnych, przedsiębiorców, osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą. Do dyspozycji mieszkańców jest sześć stanowisk komputerowych z dostępem do sieci internetowej i szeroko pojętej informacji m.in. z zakresu rynku pracy.
Wąskie łamy prasy nie dają możliwości wymienienia wszystkich zadań realizowanych przez samorząd gminy, instytucje współpracujące, jak również samych mieszkańców.
Wspomnę tu tylko niektóre z zakresu działalności kulturalno-społeczno-sportowej:
- roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2005 r.;
- program IKONKA realizowany w bibliotece gminnej;
- piąta rocznica wizyty Ojca Świętego - Dni Pelplina;
- międzynarodowe koncerty muzyki organowej i kameralnej;
- dożynki gminne w Lignowach Szlacheckich;
- program „Światło i dźwięk” oraz czwartki poetyckie - realizowane wspólnie z Wyższym Seminarium Duchownym;
- premiera „Zdarzeń” - prezentacje teatralne;
- festyn sportowo-rekreacyjny im. Augusta Zandra i Rodziny Szatkowskich.

Ocena minionego roku jest zapewne trudniejsza niż przedstawienie przeze mnie realizowanych zadań czy też programów.
Do ich realizacji, oprócz chęci i zaangażowania całej rzeszy mieszkańców, radnych, pracowników, współpracowników, udziału wielu instytucji, potrzebne były środki finansowe.
Gmina ma ograniczone możliwości zależne od osiąganych dochodów. Stąd też posiłkowaliśmy się przy realizacji zadań, ogólnie ujmując, funduszami ze środków pomocowych.
Nie wszystkie zamierzone przedsięwzięcia udało się zrealizować. Nie było to wynikiem zaniedbań czy też niechęci do ich realizacji, lecz wynikało z braku możliwości prawnych bądź finansowych.
Takim najważniejszym problemem, którego nie udało się rozwiązać jest wciąż utrzymujące się na wysokim poziomie bezrobocie.
Mimo wysiłków, jakie gmina czyni angażując swoje środki w poprawę infrastruktury, a więc zwiększenia atrakcyjności terenów dla działalności inwestorów, wciąż w tym zakresie jest marazm i jak dotychczas nie pojawił się żaden strategiczny inwestor, który zatrudniając bezrobotnych zmniejszyłby skalę tego zjawiska.


2. Jaki jest budżet gminy na obecny rok? Czy były trudności przy jego ustalaniu?

Wielkość, kierunki i rodzaj wydatków gminy na 2005 r. są determinowane zakresem zadań własnych jak i możliwościami finansowymi.
Kwotę wydatków, jaką założono na 2005 r. oparto na szczegółowej analizie złożonych przez jednostki i zakłady budżetowe projektów ich budżetów.
Brak możliwości zrównoważenia budżetu do wielkości potrzeb zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy nie pozwala na zwiększenie wydatków w większym stopniu.
Budżet po stronie wydatków zaplanowano na kwotę 24.486.847 zł, natomiast programowane dochody stanowią kwotę 24.226.647 zł. Szczegółowe dane dotyczące budżetu podane zostały w dodatku do „Informatora”. Zawsze pojawiają się trudności przy ustalaniu budżetu, gdyż potrzeby są olbrzymie, a możliwości niewielkie. Dochód własny, jaki osiąga gmina, od kilku lat nie zmienia się. Mam tu na myśli podatki i opłaty lokalne. Natomiast zakres zadań własnych i oczekiwania mieszkańców wciąż rosną. Cała trudność polega na tym, że trzeba te zadania i oczekiwania zrównoważyć z dochodami.


3. Jakie inwestycje w gminie będą kontynuowane? Czy przewiduje się niektóre prace wstrzymać lub spowolnić?

Dla prawidłowgo funkcjonowania gminy i jej dalszego rozwoju wskazane jest prowadzenie zadań inwestycyjnych temu służących.
Oczywiście determinowane jest to możliwościami finansowymi. Stąd też odczuwalne będzie zapewne zmniejszenie tempa i ilości zadań inwestycyjnych. Najważniejsze inwestycje do realizowania to kanalizacja sanitarna w poszczególnych miejscowościach, modernizacja szkół, budowa dróg gminnych, wodociąg w miejscowości Ropuchy, adaptacja budynków biurowych i gospodarczych na mieszkania socjalne.
Rok 2005 to czas przygotowania dokumentacji pod przyszłe inwestycje dotyczące infrastruktury sanitarnej i drogowej m.in. kanalizacja osiedla Leśnego, dróg gminnych jak też współudział w tworzeniu projektu technicznego obwodnicy Pelplina.


4. Czy już wiadomo, co będzie priorytetem działania władz samorządowych Pelplina na przyszłe lata ?

Priorytety działania samorządu gminy Pelplin określone zostały w opracowanym w ubiegłym roku dokumencie Program Rozwoju Lokalnego, do lektury którego zachęcam mieszkańców. Dokument ten znajduje się na stronie internetowej Pelplina (www.pelplin.pl) jak również w Urzędzie Gminy i Miasta Pelplin.
W dokumencie tym zadania inwestycyjne poszeregowane zostały wg hierarchii ważnaści w skali gminy. Celem strategicznym Planu Rozwoju Lokalnego jest zapewnienie optymalnego rozwoju społeczno-gospodarczego i zapewnienie oraz stworzenie możliwie jak najlepszych warunków życia jej mieszkańcom.
Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez osiąganie celów cząstkowych:
- budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;
- budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, sportowej i edukacyjnej;
- budowa infrastruktury gospodarczej.
W efekcie tych działań powinien nastąpić wzrost konkurencyjności gminy. Zwiększy się dostęp przedsiębiorstw i mieszkańców do infrastruktury technicznej. Osiągnięta zostanie wyższa atrakcyjność turystyczna gminy. Podniesiony zostanie standard życia na obszarze gminy.


5. Pomimo zaangażowania się wielu osób w ratowanie Cukrowni „Pelplin”, zakład ten przestał przerabiać buraki cukrowe. Jak likwidacja tej ważnej dla Pelplina firmy wpłynie na gospodarcze funkcjonowanie gminy ?

Wiele osób angażowało się w utrzymanie produkcji w Cukrowni „Pelplin” SA. Przede wszystkim należy tu podkreślić wielkie zaangażowanie Związków Zawodowych działających w Cukrowni jak również Związku Plantatorów przy tym przedsiębiorstwie. W ratowanie zakładu zaangażowani byli posłowie, samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie.
Udawało się to przez trzy lata. Na tyle starczyło sił i determiancji. Właściciel Cukrowni postawił na globalizację i używając chytrych zabiegów, nie likwidując Cukrowni wyprowadził produkcję z Pelplina do Glinojecka.
Likwidacja każdego zakładu pracy wiąże się ze spadkiem dochodów gminy - utratą dochodu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jak również z tytułu podatków lokalnych. Dotyczy to również Cukrowni „Pelplin” SA.
Dopóki nie powstaną w to miejsce nowe przedsiębiorstwa i nowe miejsca pracy, nie można myśleć o wzroście dochodów własnych gminy.
Czynione są starania o nowych inwestorów, lecz jest jeszcze za wcześnie, by zamierzenia zostały zrealizowane.


6. W grudniu i styczniu odbyły się w gminie Pelplin zebrania, na których mieszkańcy wsi wybierali nowych sołtysów. Był Pan uczestnikiem tych spotkań. Jak po zapoznaniu się z problemami poszczególnych sołectw ocenia Pan sytuację na terenach wiejskich naszej gminy?

Uczestniczyłem we wszystkich zebraniach wiejskich mających wyjątkowy charakter. Były to bowiem zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Zebrania te cieszyły się wyjątkowo dużą frekwencją, co świadczy o trosce mieszkańców i ich zaangażowaniu w istotne sprawy swoich miejscowości.
Mieszkańcy wybrali sołtysów i rady sołeckie, w tym siedmiu nowych sołtysów.
Na zebraniach poruszane były problemy, które mają istotne znaczenie dla jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców wsi. Mieszkańcy poszczególnych sołectw interesowali się budżetem gminy na 2005 r. jak również przedstawiali problemy, które utrudniają im życie codzienne. Główne z nich to: brak pracy, niska jakość dróg (zarówno gminnych jak powiatowych i wojewódzkich), zaopatrzenie w wodę, potrzeba kanalizacji, problemy z melioracją, bezpieczeństwo.
Wszystkie problemy i sygnały ze wsi zawsze odbieram z należytą powagą i czynię starania o to, by można je było rozwiązać z korzyścią dla mieszkańców.
Wiele problemów rozwiązywanych jest wspólnie z udziałem mieszkańców. Tak jest przy remoncie dróg gminnych, realizacji zadań związanych z kulturą i oświatą na wsi.
Korzystając z okazji, dziekuję wszystkim mieszkańcom gminy Pelplin, którzy nie szczędzili sił i czasu w realizacji zadań, które służyć będą nam wszystkim.
Szczególne wyrazy uznania i podziękowania należą się paniom zrzeszonym w Kołach Gospodyń Wiejskich, które swoją postawą pełną zaangażowania przyczyniły się do wielkiej aktywności społeczności wiejskich naszej gminy.

Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003