Dzisiaj jest 05 lipca 2020 r.
  Nr 3 (152) Marzec 2004
 Nr 3 (152) Marzec 2004  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Najlepsze gospodynie z Kociewia i Kaszub
I powiatowy konkurs ortograficzny


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Uchwały


Uchwała Nr XVII/140/04 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 24 marca 2004 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania odpadów oraz funkcjonowania służb komunalnych.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz § 12 pkt 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Pelplinie – załącznik nr 3 do Statutu Gminy Pelplin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/59/03 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Pelplin (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego, Nr 83, poz. 1356) Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się stanowisko dotyczące zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania odpadów oraz funkcjonowania służb komunalnych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pelplin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Mając na uwadze ważność zadań z dziedziny gospodarki komunalnej dotyczących zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania odpadów oraz porządku i czystości, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Uchwała Nr XVII/141/04 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 24 marca 2004 roku
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art.13 ust.1, art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.. U z 2000 r. Nr 46, poz. 543, zm: Dz. U. Nr 6, poz. 70; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, pox. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, pos. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720, 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 214, poz. 1806) - Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Pelplin, ;położonej w Pelplinie przy ul. Prusa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 749 o pow. 49 m2, zapisanej w księdze wieczystej Sądu rejonowego w Tczewie KW Nr 16717.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pelplin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 37, ust. 2 pkt 6 nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia są części nieruchomości niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza te części nabyć, jeżeli nie mogą być zbytej jako odrębne nieruchomości.
Wobec tego, iż działka Nr 749 o pow. 49 m2 nie stanowi odrębnej działki budowlanej
i z wnioskiem o jej nabycie wystąpił użytkownik wieczysty nieruchomości przyległej, podjęcie uchwały jest zasadne.


Uchwała Nr XVII/142/04 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 24 marca 2004 roku
uchylająca Uchwałę Nr XII/112/03 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 24 października 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości


Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co następuje:

§ 1
Uchyla się Uchwałę Nr XII/112/03 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 24 października 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej
w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "PRZYSZŁOŚĆ" w likwidacji
w Kulicach aktem notarialnym kupna - sprzedaży z dnia 31.10.2003 r. zbyła nieruchomości będące ich własnością na rzecz "Restal-Agri" Spółki z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Garbary 3. W związku z tym, że Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Przyszłość" w likwidacji w Kulicach na dzień dzisiejszy nie dysponuje żadnym majątkiem, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003