Dzisiaj jest 07 czerwca 2020 r.
  Nr 3 (152) Marzec 2004
 Nr 3 (152) Marzec 2004  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

I powiatowy konkurs ortograficzny
Najlepsze gospodynie z Kociewia i Kaszub


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Gospodarstwa ekologiczne mogą zmienić nasze życie


Problemem w otaczającym nas środowisku jest gospodarka ściekowa, segregacja odpadów, brak niekonwencjonalnych źródeł energii i oświaty ekologicznej.
Tworzymy komisje, które wypracowują sposoby rozwiązywania tych problemów i konkretne plany do ich realizacji. Brak od lat środków finansowych nie pozwala realizować w stu procentach zaplanowanych przedsięwzięć. Realizujemy je etapami: kiedy kończymy jedno, wymaga naprawy to zbudowane na początku. Zagadnienia ochrony środowiska najlepiej rozwiązywane są na odpowiednim poziomie z udziałem wszystkich zainteresowanych obywateli. By wzbudzić zainteresowanie i odpowiedzialność za istniejący stan środowiska w naszej gminie, postanowiliśmy upowszechniać edukację ekologiczną.
Od sześciu lat wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku prowadzimy warsztaty szkoleniowe nt. „Rolnictwo a ochrona środowiska”. W poszczególnych latach zajęliśmy się zagadnieniami: jakości wód, oczyszczania ścieków, budowy płyt gnojowych, segregacji odpadów. Przedstawiliśmy rolnictwo ekologiczne w Unii Europejskiej oraz rozwój ekologii w krajach nadbałtyckich. Program ten został zauważony i był nominowany do nagrody Polsko-Szwedzkiego Towarzystwa Ochrony Środowiska w Hagersten.
Przez szkolenia chcemy również wskazać korzyści finansowe płynące z przystosowania gospodarstw rolnych do wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz pozyskiwania środków pomocowych z UE i wskazania możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.
Perspektywicznym celem jest stworzenie gospodarstw ekologicznych nie tylko na terenie naszej gminy, ale także w najbliższym terenie.
W jaki sposób gospodarstwa ekologiczne mają zmienić nasze życie?
Jest wiele wsi na terenie Kociewia, które spełniają warunki na tworzenie gospodarstw ekologicznych. Są one położone z dala od dróg, zakładów przemysłowych, otoczone lasami. Trzeba przekonać rolników, by produkcję rolną prowadzili metodami ekologicznymi. Prace w takich gospodarstwach są w większości wykonywane ręcznie, są więc pracochłonne. Produkty wymagają odrębnego przetwórstwa i sieci zbytu, wszystko to wiąże się z dodatkowym zatrudnieniem. Produkty ekologiczne są drogie i jednocześnie poszukiwane w kraju i na rynkach zachodnich. W gospodarstwach tych mogłyby być zainstalowane niekonwencjonalne źródła energii jak baterie słoneczne, piece na słomę czy wierzbę energetyczną, itp.
W tych kilku słowach chciałabym zwrócić uwagę na istniejący problem – na uśpione miejscowości położone z dala od ośrodków miejskich, gdzie narastająca bieda i systematyczne likwidowanie środków komunikacji pozbawia ludzi kontaktu z innymi i możliwości radzenia sobie w małych, kilkuhektarowych gospodarstwach.
Myślę, że gospodarstwa ekologiczne to realne rozwiązanie. Przykładem jest „Ekoland” k/Torunia, który od kilku lat zajmuje się rolnictwem ekologicznym, posiada zorganizowane przetwórstwo i sprzedaż produktów.
Widzę tu spory udział ludzi kompetentnych tak na szczeblu wojewódzkim jak i centralnym, którzy powinni wyjść z inicjatywą zorganizowania osnowy, tj. przychylnych ustaw, rozporządzeń i warunków niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia. Wszystko co w tej sprawie zrobimy, zrobimy dla siebie i przyszłych pokoleń, by odżywiać się zdrowiej.
Dużą szansę poprawy sytuacji w tym zakresie daje nam wejście do UE. W UE rośnie powierzchnia gruntów rolnych użytkowanych metodami ekologicznymi. Obecnie powierzchnia ta osiągnęła 442.900 ha i obejmuje aż 142.350 farm. Licząc od początku lat 90., najbardziej dynamiczny wzrost obserwowano w Skandynawii, Hiszpanii i Włoszech. Liczba gospodarstw ekologicznych wzrosła też w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
Zdecydowanym liderem z najwyższym udziałem rolnictwa ekologicznego jest Austria, gdzie powierzchnia upraw zajmuje 48 tys. ha, co stanowi 11% całkowitego areału unijnych upraw ekologicznych.
Na zakończenie chciałabym podzielić się refleksją, że przynależność do UE, oprócz wymiaru materialnego, daje nam szansę przyczynić się do poprawy zrozumienia i umocnienia zaufania pomiędzy poszczególnymi narodami oraz rozwinięcia przyjaznych stosunków międzynarodowych, utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Chciałabym, aby wokół przedstawionego zadania skupili się ludzie rozumiejący prawa kierujące umacnianiem pozytywnych przekonań i postaw.

Autor: Maria Daszkiewicz insp. ds. ochrony środowiskaPelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003