Dzisiaj jest 07 czerwca 2020 r.
  Nr 3 (152) Marzec 2004
 Nr 3 (152) Marzec 2004  Informator > Czytaj artykuł  Zobacz koniecznieW numerze:

Najlepsze gospodynie z Kociewia i Kaszub
I powiatowy konkurs ortograficzny


Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Księdza Bernarda Sychty w Pelplinie

Adres redakcji:
ul. Sambora 5a
83-130 Pelplin

tel. 58 536 33 43
kom. 609 929 809

e-mail:
biblioteka@pelplin.pl, informator@pelplin.pl


Z Działalności Posła
W ostatnich dniach Pelplinem wstrząsa konflikt wokół Cukrowni „Pelplin” SA. Jako poseł Ziemi Pomorskiej brałem udział w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Skarbu Państwa na temat możliwości dalszego funkcjonowania pelplińskiej cukrowni, a po spotkaniu z mieszkańcami Pelplina w kinie „Wierzyca” i mojej obietnicy pomocy pracownikom cukrowni i plantatorom buraka cukrowego, podjąłem następujące inicjatywy:
- interpelację do Ministra Skarbu Państwa Zbigniewa Kaniewskiego, o następującej treści:


Szanowny Panie Ministrze, w związku z planowanymi przez akcjonariusza Cukrowni „Pelplin” SA, przedsiębiorstwo British Sugar Overseas sp. z o.o., zwolnieniami grupowymi wśród załogi zakładu, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1.Czy w związku z posiadaniem przez Skarb Państwa, tzw. złotej akcji w stosunku do Cukrowni „Pelplin” SA, przedstawiciel Skarbu Państwa (zgodnie z § 25 pkt. 3, statutu Cukrowni „Pelplin” SA), będzie głosował przeciw decyzji B.S.O. sp. z o.o. (właściciela 98% akcji), które miałyby na celu likwidację zakładu?

2.Czy Ministerstwo Skarbu Państwa dokonało analizy zobowiązań inwestycyjnych, przejętych przez B.S.O. sp. z o.o. od DANISCO SUGAR A/S, które zgodnie z umową subskrypcyjną z 27.10.1998 roku, miały wynieść 3 mln.-5 mln. rocznie (pkt. 7.2 umowy subskrypcyjnej z 1998 roku i pkt. 3.4 umowy z dnia 19.12.2000 roku w sprawie ostatecznej sprzedaży akcji Pelplina)? Jeżeli nie ma takiej oceny w Ministerstwie Skarbu Państwa, proszę o jej dokonanie.

3.Jak Minister Skarbu Państwa ocenia wykonanie umowy z dnia 22 października 1998 roku pomiędzy reprezentującymi załogę związkami zawodowymi i Danisco Sugar A/S w sprawie gwarancji zatrudnienia i czy znana jest Panu Ministrowi uchwała Zarządu Cukrowni „Pelplin” SA z dnia 5 stycznia 2003 roku w sprawie restrukturyzacji zakładu – dokonania zwolnień grupowych poprzez rozwiązanie stosunków pracy z 92 pracownikami? Jak Pan Minister ocenia tą sytuację ?

4.Czy Pan Minister zna raport A&E CONSULT Grupa Konsultingowa sp. z o.o., na który powołuje się Zarząd Cukrowni „Pelplin” SA, który w swoich głównych tezach ocenia, że restrukturyzacja w Cukrowni „Pelplin” SA powinna postępować w następujących kierunkach:
ograniczenia skali procesów produkcyjnych aż do całkowitego zaprzestania przerobu buraków cukrowych,
przeniesienia procesów wytwarzania cukru do Cukrowni „Glinojeck” SA,
dokonanie restrukturyzacji zatrudnienia oraz redukcja pozostałych kosztów?
Jak Pan Minister, jako osoba sprawująca nadzór właścicielski, zamierza ustosunkować się do tych tez?

5.Czy Pan Minister zna aktualną ekonomiczną sytuację Cukrowni „Pelplin” SA, w szczególności chciałbym zapytać, czy istnieją rzeczywiste przesłanki natury ekonomicznej (generowanie straty przez przedsiębiorstwo) do tak prowadzonego procesu restrukturyzacji, który de facto zlikwiduje cukrownię?

6.Władze i środowiska gospodarcze województwa uważają, że kwoty cukru A i B dla dotychczasowych 4 cukrowni pomorskich (Malbork, Nowy Staw, Pelplin i Pruszcz Gdański) należy pozostawić w całości na terenie województwa pomorskiego. Przerzucenie części kwot do przerobu w cukrowniach poza teren województwa (Glinojeck), spowoduje pogorszenie relacji ekonomicznych (dodatkowe koszty transportu buraków i wysłodków, które muszą ponieść plantatorzy).

Obecnie prowadzone rozmowy przez KSC I BSO w sprawie zamiany terenów plantacyjnych Pelplina za tereny plantacyjne Cukrowni „Borowiczki”, gdzie KSC wygasiła produkcję, są pozbawione wszelkich podstaw. Cukrowniom „Malbork” i „Nowy Staw” przy 85-dniowej kampanii niezbędna jest moc przerobowa na poziomie 8.000 ton buraków cukrowych na dobę. Obecnie cukrownie w Malborku i Nowym Stawie posiadają moc przerobową na poziomie 6.800 ton.
Do chwili podjęcia decyzji inwestycyjnych w zakresie zwiększenia mocy przerobowych Cukrowni „Malbork” i „Nowy Staw”, Cukrownia „Pelplin” wypełnia lukę niedoboru przerobowego tych dwóch cukrowni. Minister Skarbu Państwa do tej pory nie wyegzekwował zobowiązań inwestycyjnych od B.S.O. Firma angielska do tej pory inwestując w polski przemysł cukrowniczy doprowadziła do faktycznej likwidacji pięciu spółek cukrowych, przejmując ich limity lub robiąc kampanie cukrownicze o bardzo krótkim okresie czasu (na przykład jedna doba).
Likwidacja Cukrowni „Pelplin” SA doprowadzi do powiększenia już istniejącego strukturalnego bezrobocia i wykaże, że Ministerstwo Skarbu jest bezradne wobec przyjętej polityki B.S.O. w przejmowaniu limitów kosztem destrukcji sieci cukrowni i plantacji buraka cukrowego w Polsce.
W związku z powyższym powstaje pytanie:
Czy Pan Minister zamierza, a jeżeli tak to w jaki sposób, wykorzystać fakt posiadania 25% akcji Glinojecka w negocjacjach i rozmowach ze stroną angielską na temat dalszego funkcjonowania Cukrowni „Pelplin”.
W szczególności należy widzieć strategiczny cel cukrownictwa na Pomorzu (zachowanie limitów produkcji dla cukrowni docelowej oraz zachowanie areału plantacji buraka cukrowego).
W przypadku dojścia do porozumienia polegającego na przykład na wymianie adekwatnych limitów produkcji, problemy restrukturyzacyjne mogłyby być rozwiązane w ramach KSC.
Pracownicy cukrowni zdają sobie sprawę z prawa właściciela do restrukturyzacji ich przedsiębiorstwa, ale jednocześnie niewywiązanie się inwestora z zobowiązań inwestycyjnych i gwarancji zatrudnienia rodzą pytania do Pana Ministra o sposób sprawowania nadzoru właścicielskiego nad tym przedsiębiorstwem.

Pytanie w sprawach bieżących do Ministra Skarbu Państwa w sprawie nadzoru MSP nad realizacją umów prywatyzacyjnych, a w szczególności dotyczące realizacji zobowiązań inwestycyjnych B.S.O. sp. z o.o. w Cukrowni „Pelplin” SA.

4 marca 2004 roku spotkałem się w Sejmie z przedstawicielami załogi Cukrowni „Pelplin” SA, Panem Andrzejem Faratem, Panem Stanisławem Szczepańskim i Panem Bogdanem Soleckim i w kuluarach sejmowych doprowadziłem do spotkania z wiceministrem Skarbu Państwa Józefem Wojciechowskim i do przedstawienia postulatów załogi władzom Ministerstwa Skarbu Państwa.

W dniu 16 marca 2004 roku, spotkałem się trzeci raz w ostatnim czasie z wiceministrem Skarbu Państwa Józefem Wojciechowskim, aby przypomnieć o dramatycznej sytuacji mającej miejsce w Cukrowni „Pelplin” SA. i zapytać o stan negocjacji pomiędzy Ministerstwem a British Sugar Overseas sp. z o.o.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Józef Woźniakowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiadając na pytanie pana posła w sprawie nadzoru Ministerstwa Skarbu Państwa w ramach obowiązującego ustawodawstwa nad realizacją umów prywatyzacyjnych, a w szczególności wynikających z nich zobowiązań inwestorów, uprzejmie informuję:
Przedsiębiorstwo państwowe Cukrownia „Pelplin” w dniu 4 grudnia 1997 r. zostało skomercjalizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie określenia jednoosobowych spółek skarbu państwa oraz przedsiębiorstw państwowych, podlegających przekształceniu w jednoosobowe spółki skarbu państwa, których akcje zostaną wniesione do spółek cukrowych, minister skarbu państwa w dniu 30 kwietnia 1998 r. wniósł do Poznańsko-Pomorskiej Spółki Cukrowej 51% akcji Cukrowni „Pelplin”.
Sytuacja ekonomiczno-finansowa tej cukrowni w latach 1990-1998 była bardzo trudna. W związku z tym 30 czerwca 1998 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego oraz upoważniło radę nadzorczą i zarząd spółki, a także zarząd spółki holdingowej do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu znalezienia, w drodze przetargu, strategicznego inwestora dla spółki, który miał objąć akcje w podwyższonym kapitale. Realizując uchwałę walnego zgromadzenia, zarządy spółki i spółki holdingowej przeprowadziły przetarg, w którego wyniku 27 października 1998 r. została podpisana umowa pomiędzy Cukrownią „Pelplin”, Poznańsko-Pomorską Spółką Cukrową a Danisco Sugar. 19 grudnia 2000 r. spółka Danisco Sugar, będąc większościowym akcjonariuszem Cukrowni „Pelplin”, dokonała zbycia posiadanych przez siebie 6 mln akcji na rzecz spółki B.S.O. Polska Spółka z o.o. W tym miejscu muszę podkreślić, że minister skarbu nie był stroną w żadnej z wymienionych umów. Dlatego też udzielając odpowiedzi na pytanie dotyczące niezrealizowania złożonych zobowiązań inwestycyjnych przez firmę B.S.O. przejętych od Danisco Sugar, wyjaśniam, że umowa subskrypcyjna zawarta 27 października 1998 r. pomiędzy Cukrownią „Pelplin”, Poznańsko-Pomorską Spółką Cukrową SA oraz Danisco Sugar nie daje Ministerstwu Skarbu Państwa oraz Krajowej Spółce Cukrowej, jako następcy prawnemu Poznańsko-Pomorskiej Spółki Cukrowej, żadnych uprawnień poza przewidzianą w Kodeksie cywilnym możliwością dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.
Podkreślić w tym miejscu należy, że zapisy wyżej wymienionej umowy mówiące o zasadach i rozmiarze inwestycji akcjonariusza większościowego zostały skonstruowane jako określające jedynie ramy i ogólne kierunki ewentualnych przyszłych inwestycji. Zapisy te zostały wolą stron zamieszczone w przedmiotowej umowie bez nakładania na strony sankcji w przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy. Umowa subskrypcyjna, na którą powołuje się pan poseł, nie jest klasyczną umową prywatyzacyjną, którą zawiera minister skarbu państwa z inwestorem, zbywając akcje spółek.
Drugim zagadnieniem w tym przypadku jest zarządzanie przez skarb państwa złotą akcją, z czego korzystamy i dwukrotnie byliśmy przeciwni zmianom, które proponował inwestor.

4 kadencja, 69 posiedzenie, 3 dzień (04.03.2004)
16 punkt porządku dziennego:
Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Józef Woźniakowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie pośle, struktura kapitałowa jest następująca: inwestor strategiczny ma 98,36%, Krajowa Spółka Cukrowa ma 1,19%, skarb państwa ma jedną akcję złotą, o której przed chwilą mówiłem. 9 grudnia odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie Cukrowni „Pelplin”. Jednym z punktów porządku było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki. Ponieważ skarb państwa posiada w tej spółce akcje uprzywilejowane, tak jak mówiłem wcześniej, nie było zgody na postawienie w stan likwidacji.
Ministerstwo Skarbu Państwa z uwagi na napięcia społeczne zorganizowało spotkanie mediacyjne w dniu 15 kwietnia 2003 r. z udziałem przedstawicieli skarbu państwa, Krajowej Spółki Cukrowej, reprezentantów pracowników Cukrowni „Pelplin” oraz plantatorów współpracujących z cukrownią. W trakcie spotkania inwestor oznajmił, że prowadzi restrukturyzację działań swojej grupy kapitałowej w Polsce. Konieczność przeprowadzenia powyższej restrukturyzacji wynika z transformacji, której podlega cały polski rynek cukru. W ramach mającej nastąpić restrukturyzacji inwestor zamierza wprowadzić zmiany organizacyjne oraz strukturalne w sposobie produkcji oraz magazynowania cukru przez cukrownie. Wiąże się to m.in. z przeprowadzeniem zwolnień grupowych części pracowników. Uzgodniono, że inwestor jest gotów wstrzymać wykonanie decyzji kooperacyjnych o rozpoczęciu restrukturyzacji cukrowni, a z tym się wiąże przeprowadzenie w 2003 r. kampanii cukrowniczej Cukrowni „Pelplin” pod warunkiem zbycia na jego rzecz akcji Cukrowni „Glinojeck”, o czym tutaj właśnie pan poseł mówił. W tej chwili trwają rozmowy między Krajową Spółką Cukrową a zarządem Cukrowni B.S.O. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, żeby plantatorzy musieli dopłacać nagle za dowożony cukier do innej cukrowni, mamy to na uwadze i pragniemy temu w każdy możliwy sposób zapobiec. I tutaj nasze działania są dosyć zdecydowane i będziemy bronili interesów również plantatorów w tej części.

Pelplin Miasto z duszą
Biblioteka Pelplin
 Informator Pelpliński - [ Czytaj ] [ Archiwum ] [ Kontakt ] - R-net 2003